فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

فروش

فروش در یک نگاه

فروش

فروش

 

داشبورد فروش

داشبورد فروش روشمند یک راه حل قدرتمند برای کنترل نظام فروش سازمان می باشد. این راه حل این امکان را برای سازمانها پدید می اورد تا کارایی و اثربخشی نظام فروش خود را سنجش نمایند. این راه حل قدرتمند به سازمانها در شناسایی روند ها، توفیقات و شکست ها کمک می نماید. مشخصه بارز این سیستم این است که به سازمانها کمک می کند تا نتایج تصمیمات و سیاستهای فروش خود را مشاهده نموده و میزان موفقیت و شکست آنها را ارزیابی کرده و حلقه یادگیری سازمانی ایجاد نمایند. سیاستهایی نظیر قیمت گذاری، کمپینهای تبلیغاتی، برندینگ، مدیریت شبکه توزیع و …

این راه حل امکان اتصال با انواع سیستمهای اطلاعاتی فروش سازمانها و واکشی اطلاعات از آنها را دارد.ضمنا این راه حل قابلیت ۱۰۰ درصدی سفارشی سازی برای سازمانها را داراست.

ویرایش این برگه

468 ad