فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

لایسنس بدون محدودیت

لایسنس بدون محدودیت

نسخ کلیک ویو عموماً دارای محدودیت های امکانات و یا محدودیتهای تعداد کاربر و یا تعداد Session می باشد. اما نسخه کلیک ویو ارایه شده توسط روشمند (QlikView Plus)  لایسنس بدون محدودیت تعداد کاربر و Session بوده و تمامی امکانات آن فعال می باشد.

 

468 ad