فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

سخت افزار مورد نیاز

در ذیل می توانید حداقل سخت افزار مورد نیاز برای سیستم کلیک ویو را مشاهده بفرمایید

 

کلیک ویو در مورد توسعه زیر ساخت سخت افزاری محدودیتی ندارد و در صورت ازدیاد کاربران و حجیم شدن اطلاعات  تنها با افزایش حافظه می توان توسعه لازم را ایجاد کرد

 

468 ad