فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

قابلیت تحلیل هوشمند

در کلیک ویو این امکان فراهم شده است تا ابزارهای هوشمندی برای تصمیم گیری مدیران پیاده سازی گردد. به عنوان مثال می توان به ابزار های What if یا تحلیل سایه ای و یا شبیه سازی و پیش بینی اشاره نمود.

در این ابزار ها امکان پیاده سازی الگوریتم های مختلف برای پاسخگویی به سوالات سازمان تعبیه شده است. چند نمونه از تجربیات اجرایی روشمند در پیاده سازی این گونه ابزار ذیلاً اشاره می گردد:

پیاده سازی شبیه ساز وضعیت منابع انسانی

شبیه سازی منابع انسانی داشبوردی است که اطلاعات منابع انسانی سازمان را استخراج می نماید. دلیل توسعه این شبیه ساز این بود که سازمان تمایل داشت تا ببیند وضعیت نیروی انسانی آن در سال های بعد (به عنوان مثال ۵ سال بعد) چگونه خواهد بود. بدین معنی که در چه بخش های از سازمان چه افرادی بازنشست خواهند شد، از چه رشته های تحصیلی ای، در چه پست های سازمانی، با چه جنسیتی و … کاربرد این شبیه سازی تصمیم سازی برای تدقیق و هدفمند کردن برنامه های توسعه منابع انسانی و جانشین پروری بود.

تحلیل حساسیت صورت سود و زیان

این نمونه واقعی مربوط بود به یک هلدینگ که ۱۰ هلدینگ و ۲۰۰ شرکت داشت و تمایل داشت که صورت سود و زیان شرکتها، هلدینگ ها و کل سازمان را بر اساس نسبتهای مالی تحلیل نماید و ضمناً بررسی کند که با تغییر در کدامیک از پارامترهای صورت سود و زیان (نظیر درآمد حاصل از فروش، بهای تمام شده، هزینه های بازاریابی و فروش و …) چه تغییرس در نسبت های مالی، سودآوری و … اتفاق می افتد و بر اساس آن اثرساز ترین اقدامات بهبود را شناسایی نماید.

تحلیل اثر برنامه ها در اهداف استراتژیک

در این تجربه، سازمان تمایل داشت تا برنامه های استراتژیک سازمان خود را رصد کند و ببیند که کدامیک از برنامه های استراتژیک سازمان بیشترین تاثیر را در عدم تحقق و یا تحقق اهداف استراتژیک داشته است و بر آن اساس بتواند برنامه های بهبود جهت بازنگری استراتژی ها، اهداف و برنامه اجرا نماید.