فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

EDM طراحی و مدل سازی داده های سازمان به همراه یکپارچه سازی و انباره داده

 

طراحی مدل اطلاعاتی جامع آینده نگر

هدف طراحی مدلی که بستر مناسبی برای سرمایه سازی اطلاعاتی و استفاده در هوش تجاری و ارزیابی عملکرد باشد که همزمان دو منظر فناوری اطلاعات محوری و نیاز محوری را پوشش دهد

اطلاعات خوراک تصمیم سازی مدیران است بررسی نیاز اطلاعاتی مدیران با توجه به کفایت های موجود و برنامه ریزی برای توسعه در آینده از ماموریت های طراحی مدل اطلاعاتی جامع آینده نگر می باشد

اولیت بندی ارزش اطلاعات برای ارزیابی شاخص ها ما را به توسعه مرحله به مرحله سوق می دهد که این امر ریسک ها را کاهش می دهد

 • تولید تجمیع و انبارش و نمایش
 • اطلاعات ،جریان اطلاعات، نقشه راه حرکت بر طبق فازها
 • طراحی مدل های انباره داده و
 • طراحی مدل داده ای مبتنی بر Pointer(فرآیند پویا، انباره داده)
 • طراحی مدل داده ای مبتنی بر Excel
 • استخراج مدل داده ای پایگاه های اطلاعات
 • طراحی نقشه راه هوش تجاری

یکپارچه سازی اطلاعات و انباره داده

 • پیاده سازی راه حل Data Warehouse، ETL
 • ساخت انباره داده توسط QlikView Expressor
 • پیاده سازی راه حل پایگاه داده چند بعدی (OLAP)
 • پیاده سازی مدل پایگاهی مکانیزه از فایلهای Excel
 • مدل سازی ابر اطلاعاتی در نرم افزار QlikView