فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

طراحی و پیاده سازی داشبورد

ابزار تنها بهانه ایست برای اهداف ما، مهم نحوه استفاده از ابزار است
یک نویسنده به کاغذ و قلم بسیار اهمیت می دهد اما این نویسنده است که ارزش آفرینی با این ابزار ها می کند
روشمند همواره این دغدغه را داشته که حداکثر استفاده را از ابزارها و زیر ساخت ها را فراهم آورد (ما خود را مشاور می دانیم) (رزومه مشاوره)
در طراحی یک داشبورد اطلاعات اهمیت ویژه ای دارد این که
چه اطلاعاتی را
چند وقت یک بار برای
چه موضوعی با
چه هدفی برای
چه کسی با
چه عمق اطلاعاتی (عمق زمان، مکان و …) با
چه اطلاعات مرتبطی (از دیگر سیستمهای اطلاعاتی)
چگونه جمع آوری و
چه قابلیت های ویژه ای داشته باشد و
چگونه ارایه شود
اهمیت ویژه ای دارد.
تجربه روشمند در تشخیص اطلاعات و درک اولویت های فوق منجر به رضایت مشتریان گردید است و این ماموریت روشمند در هر پروژه ای می باشد.
  • طراحی مفهومی
  • طراحی گرافیکی رابط کاربری
  •  پیاده سازی داشبورد های
  • تحلیل حساست و گزارش گیری های خاص
  • پیش بینی آینده
  • شرکت دادن موارد احتمالی در تحلیل
  • تحلیلی What-if
  • طراحی سناریو تعاملی و نگاه بصری
  • کارایی داده ها نه زیاد (Over Flow)و نه کم
  • زیبا بودن یک داشبورد براساس رنگ و  چیدمان و تصویر پس زمینه و حاشیه های مرتبط