فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

راه حل کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن

راه حل کارت امتیازی متوازن مبتنی بر کلیک ویو به شم این امکان را میدهد تا چگونگی اجرا و تحقق استراتژی های سازمان خود را پایش نمایید. مزیت اصلی این راه حل این است که به شما در تحلیل و برداشت فکری حداکثری از نظام کارت امتیازی متوازن خود کمک شایانی می کند. این موضوع شاید بزرگترین چالش در گزارش گیری و تحلیل کارت ا متیازی باشد که از نتایج به خوبی نمی توان تحلیل های دقیق بدست آورد و از آنها برای بهبود استفاده کرد که در این راه حل سعی شده تا حدود زیادی مرتفع گردد.

برخی از قابلیتهای این راه حل عبارتست از:
 • امکان نمایش کارت امتیازی سازمان، معاونتها و مدیریتها به تفکیک
 • امکان نمایش درصد تحقق برنامه ها
 • امکان نمایش نمایشگر رنگی (سبز، زرد و قرمز) بر اساس میزان دستیابی به اهداف مورد انتظار
 • امکان مشاهده کارت امتیازی کل سازمان، معاونتها، مدیریت ها و … بر اساس منظر های BSC
 • امکان مشاهده کارت امتیازی کل سازمان، معاونتها، مدیریت ها و … بر اساس اهداف استراتژیک BSC (Objectives).
 • امکان جستجوی هر یک از اهداف، برنامه ها و کلیه اقلام اطلاعاتی موجود
 • امکان مشاهده روند عملکرد در مقابل هدف در طول دوره های زمانی
 • امکان محاسبه امتیاز تحقق برنامه های استراتژیک در منظر های BSC بر اساس اوزان هر برنامه و هدف و منظر
 • امکان محاسبه امتیاز تحقق برنامه های استراتژیک در کل سازمان، معاونت، مدیریت بر اساس اوزان هر برنامه و هدف و منظر
 • امکان گزارش گیری از کیفیت برنامه ریزی(توازن در برنامه ریزی)
 • امکان گزارش گیری از برنامه ها در هر معاونت/مدیریت بر اساس هر منظر (مقایسه تعدادی برنامه های هر بخش)
 • امکان گزارش گیری برنامه ها بر حسب زمان انجام و مقایسه با یکدیگر
 • امکان گزارش گیری از نقش همکاری (و نه مجری) برای هر معاونت/ مدیریت
 • امکان تولید اتوماتیک گزارش قابل پرینت برای هر بخش با فرمت دلخواه.
 • امکان توزیع اتوماتیک گزارشات تولید شده از طریق ایمیل به صورت زمانبندی شده برای هر Owner

و ده ها قابلیت دیگر