فهرست پانوشت
فهرست دسته ها

داشبورد منابع انسانی

راه حل داشبورد منابع انسانی روشمند یک راه حل قدرتمند برای ایجاد اطمینان از مطلوب بودن وضعیت منابع انسانی سازمان می باشد. این راه حل با اتصال به پایگاه های اطلاعاتی حقوق و دستمزد، کارگزینی، منابع انسانی، رفاه و … می تواند شاخص های کلیدی عملکرد متفاوتی در حوزه منابع انسانی را اندازه گیری و پایش نماید. مهمترین قابلیتهای این راه حل عبارت است از:

بخش اول) بررسی های دوره ای

 • کنترل شاخص های دموگرافیک
  • وضعیت سنی کارکنان
  • وضعیت تحصیلات
  • وضعیت رشته های تحصیلی
  • وضعیت سابقه کار
  • ترکیب صف و ستاد
  • ترکیب جنسیتی
  • گزارشات ترکیبی موارد فوق بر روی سمت های سازمانی، دپارتمانهای سازمانی و …
  • بررسی تغییرات در روند های زمانی
 • کنترل شاخص های جو و فرهنگ سازمانی
  • رهبری ، برنامه ریزی و ارتباطات
  • فرهنگ سازمان
  • کار تیمی و مشارکت
  • شرایط کاری
  • نقش در سازمان
  • تقدیر و تشویقها
  • ارتباط با سرپرست مستقیم
  • برنامه های آموزشی سازمان
  • مزایا و پرداختی‌ها
 • تحلیل شایستگی

بخش دوم) شاخص های عملکردی

 • کنترل شاخص های عملکرد کارکنان
  • شاخصهای عمومی
  • شاخص های اختصاصی

بخش سوم) تحلیل های پیشرفته

 • شبیه سازی وضعیت بازنشستگی و خروج
 • شبیه سازی مسیر شغلی کارکنان
 • جستجوی مناسب ترین فرد برای مناسب ترین پست
 • جستجوی مناسب ترین پست برای مناسب ترین فرد